top of page

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van SpacesbyAnna.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien
deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het aanbieden van een affiliate programma, eigen producten & online diensten.

 

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen SpacesbyAnna en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar
op www.spacesbyanna.com.

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de ondertekende overeenkomst terug ontvangt.

 

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

1.Alle door SpacesbyAnna gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

2.Als de Opdrachtgever aan SpacesbyAnna gegevens verstrekt, mag SpacesbyAnna ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

 

Artikel 5 – Prijs

1.SpacesbyAnna mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

2.Als SpacesbyAnna genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in
dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

3.De prijs is exclusief eventuele onkosten van SpacesbyAnna en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

 

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

1.Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. SpacesbyAnna zal wekelijks factureren.

2.Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het
opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

3.Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan SpacesbyAnna. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

–15% over de eerste €2500;

–10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;

–5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

–1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;

–0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.

 

4.De volledige vordering van SpacesbyAnna op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

a.Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;

b.Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;

c.Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;

d.Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

Artikel 7 – Contractsduur

1.SpacesbyAnna en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

2.Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:

–SpacesbyAnna kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is twee maanden. SpacesbyAnna zegt op per email.

–Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van twee maanden. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.

–Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

 

Artikel 8 – Uitvoeringstermijn

1.Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen SpacesbyAnna de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door SpacesbyAnna.

2.Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever SpacesbyAnna eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

3.Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van SpacesbyAnna. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als SpacesbyAnna de opdracht ook niet uitvoert binnen een door SpacesbyAnna opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

 

Artikel 9 – Derden

SpacesbyAnna mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

 

Artikel 10 – Uitvoering opdracht

1.SpacesbyAnna zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.SpacesbyAnna mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

3.Als SpacesbyAnna de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan SpacesbyAnna verstrekt, die noodzakelijk zijn voor SpacesbyAnna om de opdracht uit te voeren.

5.Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag SpacesbyAnna de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. SpacesbyAnna is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat SpacesbyAnna is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 11 – Wijziging opdracht

1.Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

2.SpacesbyAnna kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. SpacesbyAnna zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

3.SpacesbyAnna mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

 

Artikel 12 – Opschorting, ontbinding

1.SpacesbyAnna mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

2.Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

3.SpacesbyAnna mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet SpacesbyAnna dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

 

Artikel 13 – Tussentijdse opzegging

1.Als SpacesbyAnna de opdracht tussentijds opzegt, zal SpacesbyAnna zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor SpacesbyAnna extra kosten
meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

2.SpacebyAnna mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

a.Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

b.Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

c.Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

d.Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

e.Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

 

Artikel 14 – Overmacht

1.SpacebyAnna hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

2.SpacebyAnna kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

3.Als SpacebyAnna zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag SpacebyAnna het nagekomen deel

factureren.

 

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

1.Alles dat SpacebyAnna levert, blijft eigendom van SpacebyAnna totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen, het staat SpacesbyAnna vrij impressies te gebruiken ter illustratie van het portfolio.

2.Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van SpacebyAnna veilig te stellen.

3.Als SpacebyAnna zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan SpacebyAnna om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat SpacebyAnna deze terug kan nemen.

 

Artikel 16 – Onderzoek

1.Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen
en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

2.Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan SpacebyAnna mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan SpacebyAnna mededelen. De melding moet
een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

 

Artikel 17 – Klachten

1.Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.

2.Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

3.Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4.Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal SpacebyAnna de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

5.Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van SpacebyAnna die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

1.SpacebyAnna is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van SpacebyAnna.

2.SpacebyAnna is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3.De aansprakelijkheid van SpacebyAnna is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €50000,00.

4.De aansprakelijkheid van SpacebyAnna is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

5.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SpacebyAnna.

 

Artikel 19 – Privacy Statement

SpacebyAnna beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

 

Artikel 20 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen SpacebyAnna is één jaar.

 

Artikel 21 – Vrijwaring

1.Opdrachtgever vrijwaart SpacebyAnna voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan SpacebyAnna toerekenbaar is.

2.Als derden SpacebyAnna aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

3.Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag SpacebyAnna zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor SpacebyAnna, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 22 – Intellectuele eigendom

1.SpacebyAnna behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later
nog verbeteringen zijn aangebracht.

2.Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door SpacebyAnna verstrekt zijn.

 

Artikel 23 – Geheimhouding

1.Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal SpacebyAnna alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

2.SpacebyAnna zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als SpacebyAnna optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3.Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van SpacebyAnna niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

 

Artikel 24 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling
volgt.

 

Artikel 25 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 26 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

 

Artikel 27 – Bevoegde rechter

Rechtbank Utrecht.

Search engine

bottom of page